Termeni şi condiţii generale

Updated 01.01.2016

Termeni şi condiţii generale de service pentru Software-as-a-Service (SaaS)

1. Sfera de aplicare şi obiectul acordului

Următoarele condiţii (în continuare "Termenii şi condiţiile generale") se aplică pentru utilizarea şi pentru serviciile de sprijin de programe standard software (denumit în continuare "Software"), dezvoltat de CompanyMood GmbH (denumită în continuare "CompanyMood") şi oferit ca un Software-as-a-Service pe Internet.

Obiectul acordului sunt:

  • furnizarea de programe în cadrul www.company-mood.com pentru utilizarea pe Internet şi

  • stocarea datelor clientilor pe serverele din centrul de calcul
    Programe software dezvoltate individual nu sunt un obiect al prezentului acord.

2. Tipul şi sfera de aplicare a serviciului

Tipul şi sfera de aplicare a serviciilor reciproce sunt reglementate prin acordurile contractuale. Serviciile, definite în contract, sunt considerate ca fiind condițiile convenite prin contract. Standardele sunt:

  1. serviciu definit domeniul de aplicare, citat în contractul de software, definit conform documentaţia de utilizator,

  2. Dacă în ceea ce priveşte aplicarea contractului,

  3. aplicabilitatea termenilor şi condiţiilor, definite în contract,

  4. termenii și condițiile enumerate mai jos,

  5. orientările generale de aplicaţii tehnice şi reglementările, în special standardele internaţionale şi recomandărilor de Internet Engineering Task Force (IETF), documentate în cerere-pentru-Comentarii (RFC), şi de W3C (world Wide web Consortium).

În caz de discrepanțe se aplică agrementele contractuale citate mai sus.

Alte termene si conditii, mai ales cele referitoare la condțiile contractuale generale, nu sunt aplicabile, chiar fără o obiecţie explicită în numele CompanyMood. Aplicabil sunt exclusiv termenii generali si conditiile CompanyMood GmbH.

3 Termeni de utilizare

3.1. Drepturile clientului asupra software-ului

Pentru perioada contractului CompanyMood acordă clientului non-exclusiv, netransferabil şi non-sublicenzabil drepturile de utilizare a software-ului şi documentaţia conformă, citată în contract. Softul este furnizat pe Internet. Punctul de transfer a serviciilor SaaS este router-ul poarta de acces la Internet al Centrului de calcul, utilizate de CompanyMood. Clientul este obligat să utilizeze software-ul exclusiv în conformitate cu condiţiile contractuale şi nu este permis să-l transfer către terţi sau pentru a permite terţe părţi accesul la acesta. Clientului nu-i este permis să utilizeze "reverse engineering" pentru a compila, dezasambla, să copieze sau să folosească o parte din software-ul pentru dezvoltarea unei alte aplicatii.

Clientul recunoaste prin prezenta CompanyMood ca cel fiind singurul cedent al licenţei de software-ul şi drepturi de autor legate de acesta. Drepturile CompanyMood ca cesionar de licenţă se aplică extensiilor de software, furnizate clientului de CompanyMood, dacă nu se prevede altfel într-un acord scris suplimentare.

Clientul recunoaste prin prezenta marca CompanyMood, numele și drepturile de brevetare în ceea ce priveşte software-ul și documentați aferentă. Clientului nu-i este permis a elimina, schimba sau modifica informaţiile privind drepturile de autor sau alte notificari de proprietate similară în programe sau în documente conexe.

3.2. Datele referitoare la drepturile conexe ale clientului

Datele adunate, create şi prelucrate de către software-ul sunt stocat pe serverul de la centrul de calcul. Clientul este singura persoană care are drepturi asupra datelor şi poate solicita în orice moment, în special în caz de încetare a contractului, un transfer particular sau total al datelor,care în care CompanyMood va reţine nimic din acestea. Transferul de date se va face electronic prin intermediul unei reţele de date sau la un acord special prin predarea unui suport de date. Clientul nu are dreptul la software-ul, necesare pentru prelucrarea datelor. Clientul poarta întreaga responsabilitate pentru admisibilitatea, prelucrarea şi utilizarea datelor, precum şi protecţia drepturilor părților în cauză (furnizarea de informaţii, utilizare, drepturi, blocarea, ştergerea).

3.3. Violarea termenilor de utilizare

În caz de încălcare a termenilor de utilizare CompanyMood îşi rezervă dreptul de a rezilia parţial sau complet contractul fara notificare prealabila. CompanyMood îşi rezervă de asemenea dreptul de a primi o compensaţie din partea clientului pentru daunele rezultate în urma violării.

3.4. Perioada de contract şi încetarea contractului

Perioada minimă de serviciu SaaS este 1 luna. Perioada contractului este automat continuată cu o lună în cazul în care nu există nici o notificare scrisă. Încetarea poate fi realizată cu o zi înainte de prelungirea automată. Suma va fi deduse de un debit direct utilizând informaţiile cele mai recente oferite de card de credit.

CompanyMood isi rezerva dreptul de a rezilia contractul din motive justicicate, în special în cazul în care facturile neplătite din cauza tranzacţie de debit nu au reuşit.

3.5 Referinţe Marketing

La primirea comenzii de către client CompanyMood are dreptul de a comunica relaţia de afaceri pentru scopuri de marketing. Detalii ale contractului nu sunt dezvăluite.

Clientul este de acord ca CompanyMood poate utiliza marca clientului pentru propriile sale scopuri publicitare (referinţă de marketing). Aceasta include publicarea logo-ul şi menţiunea pe site-ul CompanyMood, precum şi prin mediile online şi în prezentări.

Clientul poate revoca aprobarea în orice moment de referinţă prin trimiterea unei informari prin e-mail la hello@company-mood.com.

4. Termeni de întreţinere şi la nivelul de servicii

4.1. Evoluţii viitoare/modificarea serviciilor

CompanyMood isi rezerva dreptul de a optimiza serviciile după încheierea contractului, în conformitate cu progresul tehnic continuu (de exemplu prin aplicarea de tehnologii noi sau diferite, sisteme, metode şi standarde). În caz de schimbări semnificative în servicii CompanyMood va trimite clientilor o notificare în timp util. În cazul unor inconveniente semnificative care au ca rezultat modificări de serviciu, clientii au dreptul de a rezilia contractul de la data modificării. Incetarea trebuie trimisă de catre client în termen de 2 săptămâni după primirea notificării cu privire la schimbarea serviciului.

Pentru fiecare nouă versiune conformă software-ului CompanyMood acordă clientului toate drepturile citat în partea 3.

4.2. Operarea Sistemului

CompanyMood garantează că software-ul furnizat este în conformitate cu cerintele clientului, mediu şi specificaţii, se aplică pentru hardware-ul folosit de client şi pentru scopurile lui. Care include numărul de servere, backup-uri periodice, scalabilitate, sursa de alimentare, aer conditionat, ziduri protectie foc, verificare virusuri, conexiune Internet de bandă largă.

CompanyMood face backup-uri zilnice a conținutului bazei de date. Prin procedura de recuperarea CompanyMood poate restabili datele clientului la cererea explicita a clientului.

4.3. Disponibilitatea sistemului

Disponibilitatea reţelei Centrului de calcul la poarta de ieşire, acces la Internet a router-ului este în medie anuală de 99 %. Conexiunea la internet a clientului este răspunderea acestuia. Nu este condiționată de domeniul de serviciu SaaS. Nefuncţionarea este determinată în minute complete şi se calculează din suma timpilor sau spaţiilor întrerupte pe an. Excepţie sunt perioade de timp în care CompanyMood se referă la intretinerea windows pentru optimizarea şi îmbunătăţirea serviciului, precum şi timpul sau spaţiul întrerupt cauzate de situatii de forţă majoră.

4.4. Nefuncţionarea în disponibilitatea sistemului

Nefuncţionarea în disponibilitatea sistemului trebuie să fie imediat raportată de către client. Înainte de raportarea problemei clientul ar trebui să dovedească că nefuncţionarea s-a produs în partea lui. În cazul în care raportul problemei vine în timpul orelor de lucru suportul de întreţinere începe în termen de 2 ore. În cazul în care raportul problemelor este in afara programului suportul de întreţinere începe în ziua lucrătoare următoare. Întârzieri, cauzate de client (de ex., din cauza lipsei unei persoane de contact din partea clientului), nu sunt considerate parte din timpul de rezolvare a problemei..

5. Garanţie

În stadiul actual al tehnologiei nu este posibilă evitarea erorilor de software-ul în toate condițiile de aplicare. Cu toate acestea CompanyMood garantează că software-ul, citat în www.company-mood.com este în general aplicabil. Termenul de prescripţie este de un an.

Erorile din software-ul și documentația aferentă vor fi corectate de gratuit și în timp util de CompanyMood. Pentru a putea face acest lucru erorile trebuie să fie reproductibile. În conformitate cu obligaţia de garanţie CompanyMood poate face îmbunătăţiri sau oferă o soluţie alternativă. În special, pentru a respecta obligaţiile de garanţie, CompanyMood poate oferi clientului o versiune mai nouă de software-ul. Eroarea este considerată a fi corectată de îndată ce CompanyMood oferă o soluţie alternativă pentru defecţiunea care permite clientului să utilizeze software-ul în conformitate cu condiţiile contractului.

Pretenţiile de garanţie devin nule în cazul în care software-ul nu este utilizat în conformitate cu condiţiile contractului. Pretenţiile de garanţie au devenit nule în cazul în care clientul face modificări pe extensii de software, citat în contract, excepţia cazului în care clientul poate dovedi că erorile nu sunt legate în vreun fel cu modificările aplicate.

În cazul în care o eroare semnificativă de program nu este corectată conform condițiilor declarate de CompanyMood, clientul are dreptul de a solicita o reducere a taxei lunare pentru SaaS. Acelaşi drept pentru CompanyMood în cazul în care corecţia de erori nu pot fi efectuate la un cost rezonabil. Dacă în timpul unei erori corectarea dovedeşte că problema s-a produs ca urmare a operaţiunea greşit sau abuz pe partea de client, CompanyMood posibilitatea de a solicita o compensare rezonabilă pentru efortul aplicat.

Citatul în contractul de software-ul al CompanyMood nu garantează îndeplinirea scopurilor personale ale clientului. Care se aplică în special pentru ne atingerea succesului comercial dorit. Dreptul la pretenţiile de garanţie faţă de CompanyMood aparţine numai clientul direct şi nu pot fi transferate.

6.Limitarea răspunderii

Răspunderea contractuală şi acoperirea de răspundere a CompanyMood este limitată la 500.000EUR în caz de leziuni personale, 100.000 euro în cazul daunelor de proprietate, pagube materiale şi daune la lucrările în executie, precum şi de 50.000 euro in caz de daune, cauzate de pierderea datelor , cu excepţia cazurilor de acte deliberate şi neglijenţă. CompanyMood nu este răspunzător în caz de pierderii profitului in afacere.

CompanyMood nu este răspunzătoare în caz de eşec de conexiuni de telecomunicatii, eşecul în reţeaua Internet, forţă majoră, vină cauzată de terţi sau acţiuni ale clientului însuşi. CompanyMood nu este raspunzator pentru daunele cauzate de client, pierderea parole sau nume de utilizator non-dreptul părţilor.

7.Compensare

Este o taxă lunară pentru folosirea serviciilor SaaS. Taxele datorate sunt stabilite în avans într-o factură pentru o anumită perioadă de timp.

8.Termeni de Plată

Plăţile sunt acoperite de un card de credit de compensare. Serviciile prestate ar putea fi limitate, în cazul în care s-a depășit perioada de plată.

Clientul nu are dreptul la pretenţii faţă de CompanyMood, cu excepţia cazului în care creanţele sunt legal stabilite sau recunoscute oficial în scris de către CompanyMood.

9. Confidenţialitate, protecţia datelor

Părţile acestui contract sunt de acord să păstreze confidenţialitatea cunoştinţele dobândite, în special informații tehnologice și economice, precum şi alte informaţii, cum ar fi numere de identificare personală, şi să-l utilizeze numai pentru scopuri relevante pentru subiectul acestui contract.

Care nu se aplică informaţiilor accesibile publicului sau informaţiile care au devenit disponibile pentru public în orice alt mod prin nici o acţiune sau omisiune a partenerului contractual. Informaţii care au fost puse la dispoziția publicului din cauza unei hotărâri judecătoresti sau o Legea. În cazuri de sprijin pentru a rezolva problemele clientului, ar putea fi necesare pentru a avea acces la datele clientului. Accesul poate fi dobândită prin întrevedere web cu clientul sau folosind baza de date de analiză. Acest acces este limitat numai în intervalul de timp al sesiunii particulare de suport.

În ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal legate de obiectul contractului CompanyMood şi clientul va adera la reglementările de protecţie de date.

În conformitate cu (BDSG) Actul privind Protecţia Datelor din Germania Federală CompanyMood informează clienţii că datele lor vor fi salvate.

10. Dispoziţii finale

Locul derulării clauzelor conflictuale este Schwalbach. Singurul loc de jurisdicţie pentru ambele părţi este Schwalbach. Se supune exclusiv legilor Republicii Federale Germania. Contractul, completările şi amendamentele precum şi orice modificare trebuie să fie în formă scrisă.

In cazul in care o clauză din contract este sau devine ineficientă, aceasta nu trebuie să afecteze valabilitatea contractului în ansamblu. Părțile contractante se angajează pentru a înlocui clauza ineficienţă cu una care reflectă cel mai bine intenţia economică. Acelaşi angajament se aplică în cazul în care în timpul executării contractului o lacună în el devine evidentă.